Regulamin

REGULAMIN serwisu www.belviaggio.pl

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezach i usługach sprzedawanych w serwisie www.belviaggio.pl przez

Bel Viaggio Sp. z o.o. (KRS 0001004410, REGON 523759355, NIP 6423241441)
z siedzibą ul. Miejska 16, 44-200 Rybnik

Oferty na stronach należących do Bel Viaggio Sp. z o.o.

Oferty na naszych stronach internetowych należą do usług Bel Viaggio Sp. z o.o. lub są udostępniane online przez prywatnych i komercyjnych oferentów (właścicieli) kwater wakacyjnych, organizatorów i biur podróży. Bel Viaggio Sp. z o.o., eksportuje te dane na swoją i zewnętrzne strony internetowe, stale je aktualizuje i pośredniczy w  przekazywaniu ofert klientom (Najemcom, Organizatorom). Zawarte linki i odsyłacze Dzięki Waszym kliknięciom w oznaczone linki afiliacyjne z naszej strony otrzymujemy wynagrodzenie. Wspieracie nasze działania, a my wciąż pozostajemy do Waszej dyspozycji. Możemy tworzyć nowe treści i oferty. Dodatkowo każda rezerwacja złożona przez naszą stronę otrzymuje nasze wsparcie. Celem tej usługi pośrednictwa jest zawarcie umowy pomiędzy Najemcą, organizatorem, a Klientem. W Bel Viaggio Sp. z o.o. czujemy się tym zobowiązany i zrobi wszystko, aby jak najlepiej chronić interesy obu stron.

1. SŁOWNIK POJĘĆ

Organizator – właściwy podmiot wskazany na stronie, ofercie.
Impreza– zorganizowana bezpośrednio przez Bel Viaggio Sp. z o.o. lub zewnętrznego Organizatora wycieczka o określonym terminie, miejscu wyjazdu oraz cenie. Oferowana w serwisie www.belviaggio.pl, pośredniczy w sprzedaży na profilu, a wymieniony Organizator
Uczestnik – osoba zarejestrowana na wyjazd, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny na jednej ze stron www.belviaggio.pl lub dołączonych tam linkach, kalendarzach afiliacyjnych (bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, osoba która została zarejestrowana przez swojego opiekuna prawnego), podając wszystkie wymagane przez Organizatora dane osobowe.
Pośrednik – Bel Viaggio Sp. z o.o. prowadzący serwis sprzedażowy w Internecie www.belviaggio.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w imprezach sprzedawanych na platformie www.belviaggio.pl przez firmę Bel Viaggio Sp. z o.o. W imprezie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat z zastrzeżeniem punktów 2a i 2b. a. Dzieci poniżej 16 lat mogą brać udział w wyjeździe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. b. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą brać udział w wyjeździe bez opiekuna, ale z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W tym przypadku osobą rejestrująca Uczestnika jest jego opiekun prawny. Podpisaną zgodę należy mieć ze sobą przez cały czas trwania imprezy. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami w trakcie imprezy w godzinach określonych w harmonogramie wyjazdu. Organizator i pośrednik zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby impreza został zorganizowany zgodnie z założonym planem, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Organizatora.

3. REJESTRACJA

a. Rezerwacji należy dokonać poprzez stronę z opisem imprezy. Kalendarz lub formularz zgłoszeniowy zawarty przy każdej ofercie imprezy.
b. Po otrzymaniu rezerwacji Organizator lub pośrednik przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie udziału w imprezie. Klient przesyłając zgłoszenie i dokonując wpłaty zaliczki/ pełnej kwoty, akceptuje Regulamin.
c. Klient przesyłając zgłoszenie i dokonując wpłaty zaliczki/ pełnej kwoty, akceptuje Regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klientów od jego przestrzegania.
d. Klient przesyłając, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji imprezy i potwierdza prawdziwość przesłanych w zgłoszeniu danych.
e. W przypadku, gdy Klient zgłasza udział w imprezie więcej, niż jednej osoby, zobowiązuje się on do informowania pozostałych osób o informacjach przesyłanych przez Organizatora. W przypadku, gdy Klient nie przekaże pozostałym zgłaszanym przez siebie osobom informacji mającej wpływ na ich decyzję o uczestnictwie, lub w wyniku takiego działania pozostałe zgłoszone osoby nie będą prawidłowo przygotowane do imprezy, Klient zwolni Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z niepoinformowania pozostałych zgłoszonych osób, samemu tą odpowiedzialność przyjmując.
f. Organizator lub pośrednik zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW na rzecz Uczestnika z zastrzeżeniem poniższych przypadków – W przypadku wyjazdów bezpłatnych Organizator lub pośrednik nie zawiera umowy ubezpieczenia. Ewentualne ubezpieczenie NNW leży po stronie Uczestnika. – W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych Uczestnik nie zostanie objęty grupowym ubezpieczeniem turystycznym.
g. Jeśli harmonogram imprezy nie mówi inaczej, potrzebę wynajęcia sprzętu na czas imprezy Klient powinien zgłosić podczas dokonywania rezerwacji. Koszt wypożyczenia sprzętu zostanie ujęty w cenie Wyjazdu. Organizator skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do dobrania optymalnego sprzętu.
h. W przypadku zgłoszenia na imprezę mniej niż 7 dni przed jej rozpoczęciem Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za imprezę zamiast zaliczki. Chyba, że harmonogram i opis na stronie imprezy mówi inaczej.
i. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
j. Zapisując się na imprezę, Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Organizatora lub pośrednika przed i w czasie wyjazdu w celach operacyjnych.

4. PŁATNOŚĆ

a. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty za wyjazd w ciągu 3 dni roboczych liczonych od momentu rejestracji na wyjazd (nie później jednak niż na 1 dzień przed wyjazdem).
b. impreza jednodniowa – płatne są w całości w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora. Jeżeli Wyjazd jest w późniejszym terminie istnieje możliwość wpłaty zadatku w kwocie określonej na stronie konkretnej imprezy. Jeśli rezerwacja zostaje dokonana na 5 dni przed imprezą lub później należy dokonać wpłaty całej kwoty po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.
c. imprezy dwudniowe i dłuższe – płatne są w całości w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora. Jeżeli impreza jest w późniejszym terminie wymagana jest wpłata zadatku w kwocie wynikającej z zawartej umowy w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy. Jeśli rezerwacja zostaje dokonana na 5 dni przed wydarzeniem lub później należy dokonać wpłaty całej kwoty po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. Chyba, że regulamin wpłat i rozliczeń określa inny harmonogram określony w oficjalnym opisie imprezy podstronach domeny www.belviaggio.pl
d. Brak wpłaty w wyznaczonych terminach powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
e. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji z tytułem jak w potwierdzeniu rezerwacji.
f. Jeśli regulamin i opis imprezy mówi inaczej, Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.


5. REZYGNACJA Z WYJAZDU / WYNAJMU

a. W przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu, wynajmu, Bel Viaggio, Organizator lub pośrednik zwraca Uczestnikowi wpłaconą kwotę pomniejszoną o udokumentowane koszty tj opłaty za transakcje online lub płatności kartą. 
b. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu Bel Viaggio, Organizator lub pośrednik zamienia wpłaconą kwotę na bezterminowy voucher do wykorzystania w serwisie www.belviaggio.pl 
c. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w wycieczce dwudniowej i dłuższej na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia następuje zwrot kosztów pomniejszony o kwotę 25 euro na poczet kosztów obsługi rezerwacji
d. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w wycieczce jednodniowej na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia następuje zwrot kosztów pomniejszony o kwotę 5 euro na poczet kosztów obsługi rezerwacji
e. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w każdej wycieczce (jednodniowe, dwudniowe i dłuższe) w terminie późniejszym, niż dni od daty planowanego wyjazdu Bel Viaggio, Organizator lub pośrednik zamieni wpłaconą kwotę na bezterminowy voucher do wykorzystania w serwisie www.belviaggio.pl 
f. Istnieje możliwości zwrotu wpłaty poprzez przeniesienia praw do uczestnictwa w imprezie na dowolną osobę. Jeżeli zmiana danych uczestnika wyprawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, to koszty takich zmian ponosi osoba przenosząca swoje uprawnienia wyjazdowe na osobę ją zastępującą. Należy o tym fakcie poinformować mailowo Organizatora lub Bel Viaggio w terminie pozwalającym na zmianę danych Uczestnika wyjazdu.
g. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy podany na stronie imprezy lub biuro@belviaggio.pl

6. ANULOWANIE WYJAZDU

a. Organizator oraz Bel Viaggio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku braku wymaganej ilości Uczestników (liczba podana na stronie danego Wyjazdu).
b. Organizator lub Bel Viaggio zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o anulowaniu wyjazdu w terminie do 3 dni do daty wyjazdu.
c. W przypadku anulowania wyjazdu Uczestnikom zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty

7. WYJAZD

a. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu wycieczki i/lub planu wyjazdu i/lub trasy przejazdu w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Organizatora, w tym w sytuacji wynikających z warunków meteorologicznymi lub możliwości Uczestników.
b. Organizator lub pośrednik zobowiązuje się, że przekaże drogą e-mailową daty i godziny wyjazdu oraz powrotu, miejsc zbiórki, a także innych ważnych informacji dotyczących wyjazdu.
c. Uczestnik zobowiązany jest poinformować telefonicznie Organizatora o rezygnacji z wyjazdu lub o możliwym spóźnieniu na zbiórkę najpóźniej na godzinę przed planowanym wyjazdem. d. Organizator określa godzinę odjazdu transportu z ustalonego miejsca zbiórki.
e. W przypadku spóźnienia Uczestnika przekraczającego 15 minut Organizator zastrzega sobie prawo do odjazdu bez spóźnionego Uczestnika jeśli dalsze opóźnienie skutkowałoby niewykonaniem zakładanego planu wyjazdu.
f. W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę do miejsca docelowego Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionego kosztu.
g. W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę powrotną Uczestnik zobowiązany jest wrócić do domu na koszt własny.
h. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualny dokument tożsamości w czasie trwania wyjazdu.
i. W wyjeździe nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, z wyłączeniem czasu wolnego określonego w planie wyjazdu.
j. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się na rowerze oraz do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
k. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów środków transportu, miejsc noclegu, a także każdego odwiedzanego podczas wyjazdu miejsca publicznego.
l. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń wyznaczonego przez Organizatora pilota.
m. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na rowerze sprawnym technicznie.
n. Grupę prowadzi pilot wyznaczony przez Organizatora, który dyktuje tempo poruszania się grupy oraz wskazuje drogę.
o. Każdy Uczestnik ma obowiązek poruszać się w zwartej kolumnie rowerów za wyznaczonym pilotem. Zabronione jest wyprzedzanie pilota.
p. Uczestnik ma prawo do odłączenia się od grupy i wybranie alternatywnej trasy tylko po uprzednim poinformowaniu pilota i ustaleniu miejsca i czasu ponownego przyłączenia się do grupy.
q. Odłączenie się od grupy jest możliwe tylko w przypadku gdy nie będzie miało wpływu na założony plan wyjazdu.
r. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wyjazdu Uczestnika łamiącego zasady wyjazdu w sposób rażący.

8. TRANSPORT

a. Transport sprzętu odbywa się na specjalnie przygotowanej przyczepie, uchwytach lub wewnątrz busa.
b. Na przyczepie nie mogą być przewożone rowery nietypowe – poziome, tandem, fatbike (grube opony) oraz rowery o masie powyżej 20kg c. Uczestnik posiadający rower określony w pkt. 8b zobowiązany jest do transportu roweru we własnym zakresie.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku złego przygotowania roweru do transportu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy Uczestnik ponosi osobistą odpowiedzialność cywilną i karną za swoje działania i wyrządzone szkody, w szczególności uszkodzenia roweru własnego lub wypożyczonego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie Uczestnika do wyjazdu, w szczególności wynikające ze złego stanu technicznego roweru oraz niedostatecznego przygotowania fizycznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zgubione przedmioty Uczestnika z wyłączeniem czasu, gdy przedmioty te zostaną powierzone Organizatorowi. Prezentowane na stronie www.active-squad.pl oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podstawowych narzędzi i materiałów pozwalających na naprawę roweru w przypadku awarii. Organizator zapewnia pomoc w naprawie uszkodzonego roweru, o ile taka naprawa jest możliwa w oparciu o posiadane materiały i narzędzia. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Uczestnik zobowiązany jest powrócić na własną rękę do wyznaczonego miejsca zbiórki lub noclegu. Organizator zapewnia pomoc w dotarciu Uczestnika na miejsce zbiorki

Wyłącznie odpowiedzialności

Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Dane te nie stanowią jednak wyczerpującego opisu. Aktualność odpowiada w każdym przypadku czasowi wyszukiwania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów drukarskich i pomyłek. Osoby zaangażowane w Bel Viaggio sp. z o.o. nie mają wpływu na projekt i zawartość stron, do których prowadzą linki zewnętrzne poza domenę www.belviaggio.pl. W momencie umieszczania na naszej stronie linków do stron zewnętrznych, sprawdzono zawartość tych stron. Późniejsze zmiany na tych stronach (oraz na wszystkich podstronach lub stronach, do których prowadzą dalsze linki) po zamieszczeniu linku nie są dla nas możliwe do sprawdzenia. Z tego powodu dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści stron, do których prowadzą linki z lub do serwisów Bel Viaggio Sp. z o.o..